Witam,
Dlaczego mówimy „przędzalnia”, skoro maszyny do produkcji przędzy nazywają się przędzarki?
Pozdrawiam
Monika Gajek

Przędzarka to derywat utworzony od rzeczownika przędza za pomocą formantu –arka. Należy do kategorii słowotwórczej: nazwy narzędzi. Formant –arka wyspecjalizował się jako wykładnik tej kategorii; jest szczególnie produktywny przy  tworzeniu nazw maszyn (por. oczyszczarka, kruszarka). Z kolei derywat przędzalnia należy do kategorii słowotwórczej: nazwy miejsc. Najbardziej produktywne formanty w tej kategorii to: -alnia, -arnia, -ownia. Niestety brak jest ścisłych zasad, które regulowałyby użycie tych trzech obocznych sufiksów. Można mówić jedynie o pewnych tendencjach. Omawia je Renata Grzegorczykowa w Zarysie słowotwórstwa polskiego.

Katarzyna Jachimowska