Czy to prawda, że słowa „gdy” i „jeżeli” są literackie i nie powinno się ich używać w tekstach, które mają być napisane naturalnym, nowoczesnym językiem? Czy lepiej wielokrotnie powtórzyć „kiedy” i „jeśli” niż użyć zamiennie „gdy” czy „jeżeli”?

W moim odczuciu oba te spójniki są pod względem stylistycznym neutralne, i można ich użyć w wielu sytuacjach komunikacyjnych, nie tylko w tekstach literackich. Co prawda podnoszą w niewielkim stopniu walor stylistyczny wypowiedzi i zapewne częściej pojawiają się w tekstach pisanych niż mówionych, nie sposób jednak uznać, że zakres ich użycia jest tak dalece ograniczony. Znajdziemy słowniki, w których obu słowom nie towarzyszy żadna kwalifikacja stylistyczna. W innych – np. Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN – spójnik gdy opatrzony jest skrótem książk., co oznacza, że typowy jest dla tekstów pisanych (wypowiadanych) starannie, z troską o formę. Uwagę tę należy odczytywać jako określenie pewnej tendencji, nie zaś kategoryczny językowy przepis.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla