Dzień dobry
piszę o policjantach z okresu II RP, stad pytanie o zwrot:: posterunkowy Jan Kowalski został przeniesiony na Posterunek PP w Łasku, na Komendę Powiatową PP w Łasku, czy też: przeniesiony do Posterunku PP w Łasku, do Komendy Powiatowej PP w Łasku. Posterunek i Komenda traktowany jest tutaj jako jednostka organizacyjna. Do tej pory pisałem „do Posterunku PP, do Komendy PP”, biorąc przykład z rozkazów komendanta wojewódzkiego w Łodzi z okresu międzywojnia. A może obie formy są poprawne?
Pozdrawiam
Grzegorz

Jeśli rzeczownik używany do oznaczenia miejsca poprzedzany jest przyimkiem w (wzorcowo napiszemy: pracuję w komendzie, pracuję w szkole), to przy informowaniu o kierunku jakiegoś działania zastępujemy go przyimkiem do (został przeniesiony do komendy, idzie do szkoły).

Jeśli nazwę miejsca poprzedzamy zwyczajowo wyrazem na (pracuję na posterunku, pracuję na uniwersytecie), to w nakreślonym przez Pana kontekście podstawimy w jego miejsce ten sam przyimek (został przeniesiony na posterunek, na uniwersytet).

Odnosząc się do pierwszej z uwag, warto dodać, że w słownikach poprawnościowych dopuszcza się co prawda użycie połączenia na komendzie, jest ono jednak kwalifikowane jako potoczne. Kolokwialne byłoby również sformułowanie został przeniesiony na komendę.

Bartłomiej Cieśla