Szanowna Poradnio,
słowo „migawka” jest w województwie łódzkim powszechnie używane, jednak nie znają go mieszkańcy innych regionów Polski. Czy posługiwanie się  tym słowem jest poprawne i zgodne z normami języka polskiego?
Z wyrazami szacunku,
Agata Kopeć

Słowa takie jak migawka – bilet miesięczny, krańcówka – pętla tramwajowa, angielka – pieczywo pszenne, grysik – kasza manna, pyry – ziemniaki, mączka – cukier puder itp. to przykłady tzw. regionalizmów, czyli form językowych (wyrazów, cech wymowy, form gramatycznych lub konstrukcji składniowych) właściwych mowie mieszkańców (także wykształconych) pewnego regionu kraju. Większość z tych form jest typowa dla odmiany mówionej. Ich użycie jest zatem poprawne w tekstach o takim właśnie charakterze, oczywiście pod warunkiem, że mamy pewność, iż rozmówca zna, a więc zrozumie to słowo. W tekstach oficjalnych należałoby używać zamiast nich form ogólnopolskich.

Regionalizmy wywodzą się z dawnych form językowych, języków sąsiednich lub z dialektów. Ich zachowanie jest przejawem bogactwa i zróżnicowania języka oraz  odzwierciedleniem historii i kultury danego regionu.

Izabela Różycka