Pani prokurator zleciła biegłemu sądowemu wydanie opinii na piśmie „z przeprowadzonych czynności”. Moim zdaniem było to zadanie niewykonalne z oczywistych względów albowiem tak sformułowane polecenie nie ma sensu. Mam rację czy się mylę ?
Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Z poważaniem
Witold Taraszkiewicz

Sformułowanie opinia z przeprowadzonych czynności jest niefortunne ze względów składniowych. Pierwszy z rzeczowników łączymy bowiem z przyimkiem o (np. opinia o przeprowadzonych czynnościach) lub wyrażeniem na temat (opinia na temat przeprowadzonych czynności). Możliwie, że w cytowanym przykładzie mamy do czynienia z tzw. kontaminacją składniową, a więc niepoprawnym połączeniem wyrazowym nawiązującym do konstrukcji poprawnych. Scaleniu mogły tu ulec wyrażenia: sprawozdanie (relacja, raport, wniosek) z i opinia na temat/o. Normatywną ocenę przywoływanego przez Pana sformułowania niewątpliwie ułatwiłoby zacytowanie kontekstu, w którym zostało ono użyte.

Bartłomiej Cieśla