Bardzo proszę o wskazówki co do poprawności pisania wielkiej/małej litery w poniższym fragmencie (chodzi o hasła „z terenu naszej GMINY”, „Burmistrzowi Kowala”, „członkami Rady Miejskiej”)

To właśnie odwaga, kreatywność, świadomość swoich potrzeb i pragnień oraz wytrwała, systematyczna praca zagwarantowały szesnaściorgu uczniom z terenu naszej gminy ponadprzeciętne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych. Tak wybitne wyniki nie uszły uwadze Burmistrzowi Kowala – p. ……, który wspólnie z członkami Rady Miejskiej podjął decyzję o przyznaniu okolicznościowych stypendiów.

W warstwie słownictwa, która obejmuje nazwy stanowisk i godności, rozstrzygnięcie dotyczące sposobu zapisu zależy od kontekstu wypowiedzi. Zgodnie z obowiązującymi zasadami ortografii zasadniczo piszemy je małą literą, np.: burmistrz, naczelnik, premier, prezydent, wojewoda. Jeżeli nazwa stanowiska lub godności dotyczy konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu dopuszczalna jest pisownia wielką literą, np.: Burmistrz Miasta Jan Kowalski; Członek Rady Miejskiej Jan Nowak.

 Beata Burska-Ratajczyk