Czy poprawne są sformułowania: robić robotę i robić różnicę.

Połączenie robić robotę jest prawdopodobnie kalką angielskiego do the job oznaczającego, że ktoś, wykonując jakąś pracę, osiągnął cel, który sobie zamierzył. Trudno uznać to połączenie za poprawne w polszczyźnie wzorcowej, gdyż oba wyrazy są spokrewnione słowotwórczo i wprowadzałyby tę samą treść, sformułowanie to miałoby charakter pleonastyczny (podobnie jak produkować produkty czy scalić w całość). Trafniejsze wydaje się połączenie wykonać robotę. Słowniki frazeologiczne notują jednak związek robić dobrą robotę 'pracować, działać pożytecznie, zajmować się czymś pożytecznym’, w którym rzeczownik robota dookreślony jest przydawką przymiotnikową. W polszczyźnie potocznej można też usłyszeć ten frazeologizm w zmodyfikowanej postaci, np. zrobić niezłą/świetną robotę.

Fraza czasownikowa coś robi różnicę notowana jest w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego w znaczeniu 'coś, co pozornie nie ma wielkiego znaczenia, nie jest dla wskazanej osoby obojętne’. Inny dopuszczalny wariant to czynić różnicę, w oficjalnych wypowiedziach można też natrafić na wersję sprawiać różnicę (często funkcjonującą w formie zaprzeczonej).

Katarzyna Burska