Czy sformułowanie: „W uchwale zawarto dodatkowe upoważnienia dla Burmistrza i dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działań gminy, a ich płatności wykraczają poza rok budżetowy.” jest poprawna? Moją wątpliwość budzi użycie przyimka „dla” zamiast C.

Jak czytamy w „Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny”, przyimek dla 'w połączeniu z nazwami istot żywych tworzy wyrażenia oznaczające, że ta istota jest odbiorcą, użytkownikiem, właścicielem tego, co nazywa poprzedzający rzeczownik’. W takim właśnie znaczeniu został on użyty w przytoczonym w pytaniu wypowiedzeniu. O tym, że jest on tu potrzebny, decyduje użyty w zdaniu czasownik (analogiczny przykład: zawarto ważne informacje dla podróżujących). Formy w celowniku wymagane byłyby wówczas, gdy wprowadzenie rozpoczynałoby się na przykład od słów udzielono upoważnienia (komu? czemu?).

Katarzyna Burska