Dzień dobry,
prosiłabym o pomoc w pisowni nie:
czy w zdaniach poniżej powinno być członek niegłosujący razem czy osobno?
Z pozdrowieniami,
Izabela Wójcik

4) wyeliminowanie przypadków utraty członkostwa z przyczyn określonych w ust. 2.18 lit. c tiret pierwszy (czyli niebrania udziału w głosowaniach) i wprowadzenie dwóch kategorii członków czynnych Akademii, a mianowicie: członków czynnych głosujących (z prawem do głosowania w konkursie) oraz członków czynnych niegłosujących (bez prawa do głosowania w konkursie) w miejsce dotychczasowej jednej kategorii członków czynnych (członkowie, którzy dotychczas tracili członkostwo czynne w przypadkach wskazanych w ust.2.18 lit. c tiret pierwszy stawaliby się członkami czynnymi niegłosującymi).

Aby określić zasady pisowni z nie, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, z jaką częścią mowy połączone jest przeczenie. Głosujący to imiesłów przymiotnikowy czynny. W 1997 r. wprowadzono łączną pisownię zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych niezależnie od tego, czy występują one w wypowiedzeniu w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym. I choć dopuszcza się rozdzielną pisownię nie z imiesłowami użytymi czasownikowo, to we wszelkich źródłach ortograficznych podawana jest dla ułatwienia pisownia łączna, poprawna w każdym kontekście. W związku z tym zapiszemy niegłosujący.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na kwestię interpunkcyjną – należy domknąć przecinkiem zdanie podrzędne wprowadzone przez który: członkowie, którzy dotychczas tracili członkostwo czynne w przypadkach wskazanych w ust.2.18 lit. c tiret pierwszy, (przecinek) stawaliby się członkami czynnymi niegłosującymi.

Katarzyna Burska