Pomożesz w ten sposób znaleźć jemu właściwe miejsce, czy pomożesz w ten sposób znaleźć dla niego właściwe miejsce ?

Przytoczone wypowiedzenie można interpretować co najmniej dwojako. Po pierwsze, formę zaimka on można by połączyć z czasownikiem pomagać. Wówczas należałoby użyć krótkiej wersji mu i zmienić szyk (Pomożesz mu w ten sposób znaleźć właściwe miejsce). Po drugie, zaimek ten można połączyć z przyimkiem dla i odnieść do miejsca (znaleźć miejsce właściwe, tj. odpowiednie, dla niego).

Katarzyna Burska