Czy od wyrazu mur powstał czasownik murować, a dla wyrazów przekazać, pokazać, rozkazać czy podstawowym wyrazem jest kazać?
Dziękuję za odpowiedź. 

Ponieważ zgodnie z zasadami poradni, odpowiedzieć mogę tylko na jedno pytanie, a zatem: prasłowiański czasownik *kazati znaczył : 1. 'umożliwić widzenie, oglądać, pokazać’, 2. „mówić, głosić; polecać, rozkazywać’. A zatem współczesny czasownik kazać stanowi podstawę wymienionych przez Panią wyrazów, a także wielu innych derywatów przedrostkowych, takich jak nakazać, okazać, skazać, ukazać, wskazać, wykazać, zakazać itp. Kontynuują one, jak widać oba pierwotne znaczenia – pierwsze: pokazać, okazać, ukazać, wskazać, wykazać, drugie: rozkazać, nakazać, skazać, zakazać.

Izabela Różycka