Forma bezosobowa. Dzień dobry. Piszę pracę dyplomową, bezwzględnym wymogiem mojego promotora jest, żeby cała praca była napisana w formie bezosobowej.
Czy zdanie „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż […]” jest zdaniem w formie osobowej, czy bezosobowej?
Tego samego rodzaju problem spotykam przy wyrażeniu „produkt gotowy będący efektem końcowym”. Czy jest to stwierdzenie w formie osobowej, czy bezosobowej?

Bezosobowość w pracach naukowych widoczna jest w tym, że nadawca nie ujawnia się w tekście zasadniczym, co służyć ma obiektywizacji przekazu. Pisząc pracę dyplomową, powinniśmy kierować uwagę odbiorcy na przekaz, a nie samych siebie: zależnie od kontekstu sięgać po bezosobniki, czyli formy zakończone na –no, -to, -ono, -ęto (W pracy przyjęto perspektywę generatywną, nie: W pracy przyjąłem perspektywę generatywną), stronę bierną, czyli połączenie czasowników być, stać się, zostać z imiesłowem biernym (W pracy zostały przeanalizowane 23 ankiety, nie: W pracy przeanalizowałem 23 ankiety), czasowniki niefleksyjne typu: trzeba, można, powinno się (np. Można wskazać dwie potencjalne etymologie badanego słowa, nie: Mogę wskazać dwie potencjalne etymologie badanego słowa). Przekaz naukowy obiektywizuje się również za sprawą tzw. gerundiów, a więc rzeczowników odczasownikowych zakończonych na –anie, -enie, -cie (Pokazanie dwóch perspektyw badawczych stanowi główny cel przedstawionych dociekań, nie: Chcę przede wszystkim pokazać dwie perspektywy badawcze). W narracji naukowej powinniśmy też unikać zaimków wskazujących na nadawcę (Z moich badań wynikają dwa istotne wnioski, lepiej: Z przeprowadzonych badań wynikają dwa istotne wnioski).

Bezosobowość w pracach naukowych (przede wszystkim artykułach i rozprawach) nie jest związana z zakazem używania form osobowych w całym tekście, a tylko tych jego fragmentach, w których używając ich, możemy ujawnić się jako autorzy.

Cytowane przez Pana zdania nie budzą zastrzeżeń.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla