W Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego opiekę nad magistrantami sprawują dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra
dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz oraz dr hab. Katarzyna Jachimowska.
Pracami studentów studiów licencjackich opiekuje się dr Agnieszka Wierzbicka.

 

Szerokie zainteresowania i znaczny dorobek naukowy osób sprawujących pieczę nad seminariami magisterskimi
i licencjackimi pozwalają studentom na swobodny wybór zagadnień. Jednocześnie magistranci i studenci studiów licencjackich mogą liczyć na pomoc przy precyzowaniu tematu i doborze materiału badawczego.

 

Prezentowane poniżej zagadnienia to propozycje tematyczne dla magistrantów i studentów studiów licencjackich
filologii polskiej:

  • pragmatyka językowa (propaganda, perswazja, manipulacja),
  • język i tekst w mediach (także elektronicznych),
  • zagadnienia z zakresu gramatyki współczesnego języka polskiego (zwłaszcza morfologia i słowotwórstwo czasownika),
  • kultura języka polskiego,
  • najnowsza leksyka (kreatywność leksykalna),
  • leksykologia,
  • frazeologia,
  • tekstologia,
  • stylistyka (analiza dzieł literackich, użytkowych, dziennikarskich i innych),
  • onomastyka.