Dzień dobry,
mam pytanie o poprawność zdania: „W karierze pomagało mu chłopsko-małorolne pochodzenie”. Czy nie powinno być: „małorolnochłopskie” – wszak małorolne to dookreślenie przymiotnika „chłopskie”.

Na pochodzenie, czyli przynależność do grupy społecznej, z której wywodzą się rodzice, wskazuje w tym przypadku – moim zdaniem – już sam przymiotnik chłopski, sygnalizuje on bowiem związek z rolnictwem. Przymiotnik małorolny doprecyzowuje tylko wielkość gospodarstwa. Mówiąc o pochodzeniu, wskazałabym zatem na pochodzenie chłopskie, bez żadnego dopowiedzenia.

O tym, że przymiotnik złożony od połączenia wyrazowego chłop małorolny nie jest w powszechnym użyciu, może świadczyć brak jego występowania (zarówno w jednej, jak i drugiej postaci) nie tylko w słownikach języka polskiego, lecz także internetowych korpusach polszczyzny.

Katarzyna Burska