Czy poprawne jest określenie „dziennikarstwo modowe”?

Przymiotnik modowy jest nowym słowem, nie notuje go jeszcze żaden ze słowników współczesnego języka polskiego. Utworzony jest jednak poprawnie, w polszczyźnie wiele przymiotników odrzeczownikowych utworzonych jest za pomocą przyrostka –owy, także od podstaw o podobnym zakończeniu jak słowo moda (anodowy, jagodowy, pogodowy, przygodowy, ugodowy, itp.). Częstość występowania tego przymiotnika w tekstach związanych z modą świadczy o tym, że jest on potrzebny. Wśród językoznawców spotyka się czasem zdanie, że powinno się zamiast niego używać sformułowań związany z modą czy dotyczący mody, są to jednak formy dłuższe, a zatem mniej ekonomiczne, we współczesnej polszczyźnie dominuje zaś tendencja do skrótowości.

Jeżeli zaś chodzi i o wyrażenie dziennikarstwo modowe, także jest to forma nowa. Do tej pory ten przymiotnik występował w połączeniach typu: blog modowy, kącik modowy, poradnik modowy, czyli w znaczeniach podanych powyżej. Dziennikarstwo modowe, to dział dziennikarstwa zajmujący się modą. Można uznać jego poprawność w odmianie środowiskowej, tj. w tekstach dotyczących określonych zagadnień, a w polszczyźnie ogólnej, zwłaszcza jeśli bardziej zależy nam na urodzie tworzonych tekstów niż na skrótowości wypowiedzi, lepiej będzie używać form opisowych.

Izabela Różycka