Dzień dobry,
Proszę o ocenę prawidłowości pisowni nazwy ustawowego organu, tj. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Pisownia taka wynika z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. opublikowanej w Dz.U. Nr 65, poz. 595, jednakże jest niezgodna ze słownikowymi zasadami pisowni, które nakazują pisownię małymi literami m.in. pojęć „na rzecz”, „do spraw”.
Błędna pisownia (do Spraw) konsekwentnie powtarzana jest m.in. na stronie internetowej Komisji oraz w wielu dokumentach Komisji. Czy składając wniosek do Komisji należy uwzględnić prawidłową pisownię tego organu?

Autorzy Wielkiego słownika ortograficznego PWN zalecają, aby każdy człon wyrażenia przyimkowego zapisywać od małej litery. Jako przykład podają Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Znaleźć można jednak wiele instytucji i urzędów, których nazwy odbiegają od wskazanego przepisu (np. Urząd do Spraw Wyznań, Urząd do Spraw Cudzoziemców czy Urząd do Spraw Kombatantów etc.) i trudno określić, czy ich postać wynika z niewiedzy, czy świadomego posunięcia. Moim zdaniem, użycie wielkiej litery jest niefortunne, bo prowadzi do mieszania dwóch porządków nazewniczych – forma SPRAW odczuwana jest jako rozwinięcie skrótu ds. oraz właściwy człon nazwy – unikałbym tu jednak kategorycznych normatywnych rozstrzygnięć. Sygnalizowana wariantywność jest przejawem kształtującego się zwyczaju, któremu trzeba się przyglądać. We wniosku do Komisji radziłbym posługiwać się oficjalnie zatwierdzoną pisownią.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla