Geneza słowa obóz

W „Słowniku etymologicznym języka polskiego” Wiesława Borysia znajdujemy informację, że obóz to rzeczownik pochodzący od prasłowiańskiego czasownika *ob-vezti oznaczającego 'wioząc kogoś lub coś, objechać wiele miejsc’. W rzeczowniku tym doszło do wymiany rdzennego *e na *o. Prasłowiańskie *obozъ (<*obvozъ) oznaczało z kolei 'to, co się wiezie, przewozi z miejsca na miejsce’, 'ciężary, bagaże; tabory; miejsce czasowego pobytu wojska’.

Katarzyna Burska