Zwracam się z pytaniem dotyczącym posługiwania się tytułami zawodowymi oraz stopniami. Posiadam stopień naukowy dr oraz dr hab. w naukach o zarządzaniu. Wcześniej ukończyłem studia I i II stopnia w zakresie mechaniki, uzyskując tytuł zawodowy mgr inż. Czy w związku z powyższym mogę posługiwać się tytułem dr hab. inż.? Czy ewentualnie powinien używać dr hab.? Lub też dr hab., inż.?

Jak wskazuje prof. Małgorzata Marcjanik, zapisy typu prof. dr hab. inż; dr hab. inż należy aprobować. Utrwaliły się one w praktyce komunikacyjnej, w niektórych środowiskach mogą być znakiem prestiżu, a z pewnością wielokierunkowych kompetencji.

Bartłomiej Cieśla