Jaka jest poprawna forma pisowni- ks. prob. Kowalski czy ks. Prob. Kowalski

Skróty zapisujemy zwykle małymi literami, a zatem poprawna forma to ks. prob., np. Spotkałem się wczoraj z ks. prob. Kowalskim. Wyjątek mogą stanowić zwroty grzecznościowe, stosowane na przykład w adresie listu czy nagłówkach pism – analogicznie do Sz.P. (Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo) należałoby by tu użyć zapisu Ks. Prob. Zgodnie z etykietą wszystkie elementy należy wówczas potraktować jako składniki formuły adresatywnej (nie tylko proboszcz) i wszystkie zapisać od wielkich liter (podobnie w stosunku do osób świeckich pełniących określone funkcje, np. Panie Pułkowniku, nie: panie Pułkowniku). Wybór wielkich bądź małych liter w skrócie zależy zatem od tego, w jakiej sytuacji komunikacyjnej go zastosujemy.

Katarzyna Burska