W wyrazie czasoprzestrzeń wskaż temat słowotwórczy i formant.

Forma pytania sugeruje problemy studenta polonisty przygotowującego pracę domową ze słowotwórstwa. A struktura słowotwórcza tego wyrazu jest dość prosta. Jest to derywat złożony, motywowany przez dwa wyrazy – czas i przestrzeń (znaczenie leksykalne tego słowa to 'w teorii względności: zbiór wszystkich zdarzeń powstałych w wyniku zespolenia czasu i przestrzeni’). Tematy tych wyrazów połączone są tzw. wrostkiem -o-. Oprócz wrostka za składnik formantu uznać można także zmianę akcentu  – nowy wyraz ma jeden akcent główny, podczas gdy w wyrazach motywujących, jako samodzielnych, akcentowane były oba.

Izabela Różycka