Mam pytanie co do odmiany nazwiska Ksiądz, czy powinno się odmieniać to nazwisko jak poniżej:
Mianownik: Ksiądz,
Dopełniacz: Ksiądza,
Celownik: Ksiądzowi,
Biernik: Ksiądza,
Narzędnik: Ksiądzem,
Miejscownik: Ksiądzu,
Wołacz: Ksiądzu.
Czy jak większość osób wpisuje np. zapraszamy Adama Księdza?

W poradnikach dotyczących odmiany nazwisk znajdujemy informację, że w nazwiskach jednosylabowych – a do takich należy Ksiądz – dopuszczalna jest jedynie zmiana tematu fleksyjnego polegająca na zmiękczeniu wygłosowej spółgłoski w miejscowniku (Kot – Kocie, Dorn – Dornie, Lem – Lemie). Jakiekolwiek inne zmiany, w tym alternacje ilościowe (Mech – *Mchu) czy jakościowe (Dąb – *Dęba), są niedopuszczalne, nawet jeśli nazwisko jest tożsame z rzeczownikiem pospolitym. Zgodnie z tymi regułami nazwisko Ksiądz należy zatem odmieniać bez alternacji ą:ę, a zatem przytoczone w pytaniu formy są prawidłowe.

Katarzyna Burska