Jak prawidłowo zapisać nawę stanowiska służbowego na pieczątce:
1. Kierownik Referatu Alina Gasik czy
2. kierownik Referatu Alina Gasik

Domyślam się, że po wyrazie referat jest wymieniony jeszcze jego rodzaj (kierownik Referatu XXX Alina Gasik). W takim wypadku obie przytoczone formy byłyby poprawne. Zasadniczo nazwy godności, stanowisk, tytuły naukowe i zawodowe piszemy małymi literami, ale jeżeli nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu, wówczas można ją rozpocząć wielką literą. Warto także zwrócić uwagę na to, że na pieczątkach często wyraz oznaczający stanowisko pisany jest wielkimi literami w osobnym wersie, a nazwa jednostki, w której dana osoba to stanowisko pełni oraz jej imię i nazwisko podawane są w wersach poniżej. Taki zapis wyglądałby wtedy następująco:

KIEROWNIK

Referatu Xxxxx

Alina Gasik

Izabela Różycka