Dzień dobry,
Proszę odpowiedzieć na pytanie czy w zdaniu:
Sami odrabiamy lekcje – jest podmiot gramatyczny „sami” czy podmiot domyślny . czy ten wyraz traktuje się jako podmiot

Podmiot domyślny to taki rodzaj podmiotu, który nie jest wyrażony oddzielnym wyrazem, ale możemy go wywnioskować na podstawie formy orzeczenia. Podmiot gramatyczny to podmiot, który występuje w mianowniku, najczęściej jest wyrażony rzeczownikiem (np. nauczyciel prowadzi lekcję) albo zaimkiem osobowym (on wygrał tę walkę zasłużenie). W przytoczonym w pytaniu zdaniu mamy do czynienia z jeszcze innym typem — podmiotem konotowanym końcówką osobową orzeczenia, wskazuje na to forma czasownika w 1. osobie liczby mnogiej: odrabiamy. Zaimek wskazujący sami ma tutaj znaczenie 'samodzielnie, bez pomocy innych osób’, informuje, że podmiot jest samodzielnym wykonawcą czynności.

Katarzyna Burska