Nad-ci-
śnie-nie czy nad-ciś-
nie-nie

Dzielenie wyrazów podczas przenoszenia do kolejnego wersu powinno opierać się na dwóch kryteriach: fonetycznym (odnoszącym się do podziału na sylaby) i morfologicznym (związanym z wyodrębnianiem rdzenia i przedrostka, uwzględniającym też miejsca złożenia wyrazu). Zgodnie z tymi zasadami niezbędne jest w wyrazie nadciśnienie wyodrębnienie przedrostka nad-. W pozostałej części wyrazu można zastosować obie zaproponowane w pytaniu możliwości, w „Słowniku ortograficznym PWN” proponowany jest podział nad-ciś-nie-nie.

Katarzyna Burska