Czy zdanie „osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe” wymusza od osoby egzaminowanej większą wiedzę niż minimalna czyli wskazanie miejsc?

 

Z przywołanego fragmentu wynika, że osoba egzaminowana powinna wskazać miejsca, w których sprawdza się poziom płynów oraz wymienić przyrządy (lub wskaźniki), które do tego służą. Spójnik „i” w sformułowaniu „gdzie i przy użyciu jakich narzędzi…” sugeruje konieczność wykazania się wiedzą dotyczącą dwóch obszarów.

Elwira Olejniczak