Czy pisze się w/we lwowie  /  ze/z serem?
I dlaczego?

We, ze to poprawna, rozszerzona postać przyimków: w, z. O wyborze wariantu przyimka decydują względy artykulacyjne. Rozszerzoną formę przyjmują one wtedy, gdy łączą się z rzeczownikami mającymi na początku trudne do wymówienia zbitki spółgłoskowe, np.: we Lwowie, we Władywostoku, we Włocławku, we włosach, we wnęce; ze Lwowa, ze Szczecina, ze Szczytna, ze stanowiska, ze szkła, ze ściany, ze względu.

W połączeniu z wyrazami, których wymowa nie sprawia tego typu kłopotów, czyli kiedy pierwszą lub drugą głoską wyrazu jest samogłoska, używamy wyłącznie postaci w, z, np.: w domu, w wodzie, w wojsku, w oknie; z serem, z sokiem, z szynką, z ojcem.

Beata Burska-Ratajczyk