Czy mogę prosić o wyjaśnienie pochodzenia słowa lekarz?

 

Słowniki etymologiczne podają dwie możliwe etymologie:

  1.  Słownik etymologiczny języka polskiego PWN K. Długosz-Kurczabowej wskazuje, że słowo lekarz pochodzi od prasłowiańskiego *lekarjь, będącym wyrazem pochodnym od lĕz przyrostkiem –arjь, który wskazuje na nazwę wykonawcy zawodu, czyli 'tego, który zajmuje się leczeniem chorych’.
  2. Słownik etymologiczny języka polskiego PWN A. Bańkowskiego (t. 2) podaje, że słowo lekarz wywodzić należy od ogólnosłowiańskiego *lĕkarь. Prawdopodobnie słowo to zostało zapożyczone z języka germańskiego ̊lëk-ari(z) w znaczeniu <<znachor, guślarz, szaman>> i nawiązywało do słowiańskich wyrazów: lĕ(lek), lĕčiti (leczyć).

Warto także zaznaczyć, że słowo lekarz funkcjonuje w polszczyźnie już od XIV wieku.

Agnieszka Wierzbicka