Kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego

dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra

Dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra jest kierownikiem Katedry/Zakładu Współczesnego Języka Polskiego od roku 2012. Doktorat (promotor: prof. Witold Śmiech) obroniła w 1987 roku; dotyczył wpływu przedrostków na łączliwość składniową czasowników ruchu. W roku 2002 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy dotyczącej kreatywności leksykalnej w dyskursie politycznym w prasie lat 80. i 90. XX wieku.

Jest członkiem językoznawczych towarzystw naukowych, w których pełniła różne funkcje. W roku 2003 otrzymała nagrodę ministra za osiągnięcia naukowe. Publikuje w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe dr hab. Barbary Kudry koncentrują się wokół badań nad czasownikiem polskim, słowotwórstwem (w tym teorią grafosłowotwórstwa), językiem w mediach i dyskursie politycznym. Badania dotyczą zarówno zagadnień systemowych, jak i pragmatyki językowej.


Pracownicy

dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1992. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1997 r., po czteroletnich studiach doktoranckich UŁ, na podstawie rozprawy pt. Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich, napisanej pod kierunkiem naukowym profesora Kazimierza Michalewskiego. W roku 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura  – spójność – funkcjonalność (Łódź 2010). Od roku 1997 pracuje w Katedrze/Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ na stanowisku adiunkta, a od 2011 roku na stanowisku profesora UŁ, prowadząc zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka polskiego, leksykologii i leksykografii, stylistyki, teorii i analizy tekstu,  a także wykłady, konwersatoria, zajęcia specjalistyczne i specjalizacyjne poświęcone niewerbalnym środkom komunikacji,  językowym, tekstowym i pragmatycznym aspektom komunikowania politycznego i komunikowania w mediach, aksjologii, komunikacji społecznej. Prowadziła również wykłady o współczesnym polskim dyskursie medialnym na uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy, a także uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i dydaktycznych organizowanych w kraju i za granicą. Jest promotorką kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich na kierunkach filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Do 2014 r. wypromowała jednego doktora oraz brała udział jako recenzent w dwu przewodach doktorskich oraz, jako członkini komisji, w przewodzie habilitacyjnym.

Dotychczasowe zainteresowania naukowe Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz, które mają odzwierciedlenie w prowadzonych przeze nią zajęciach oraz opublikowanych w kraju i za granicą artykułach i monografiach, skupiają się głównie wokół lingwistyki tekstu, pragmatyki językowej oraz językowo-komunikacyjnych uwarunkowań dyskursu politycznego i medialnego. Jej publikacje i wystąpienia naukowe dotyczyły m.in. spójności i  funkcjonalności tekstów (użytkowych, medialnych, artystycznych), niewerbalnych aspektów komunikacji, stereotypów językowo-kulturowych, grzeczności językowej w mediach, gatunkowych, stylistycznych i pragmatycznych cech różnych typów komunikatów, m.in. podań, konferencji prasowych, blogów politycznych, komentarzy sportowych, wiadomości internetowych,  SMS-ów, a także gatunków medialnych oraz aktów grzecznościowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Od 2013 roku Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz pełni funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UŁ. Jest także  członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz redaktorem czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica.

 

dr hab. Beata Burska-Ratajczyk
Dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt  w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Łodzi.

Jej zainteresowania badawcze obejmują różne odmiany i style współczesnej polszczyzny, zagadnieniom tym poświeciła kilkanaście artykułów. Opublikowane prace dotyczą: onomastyki literackiej, badań nad językowym obrazem świata, a także realizacji funkcji perswazyjnej w języku reklam, w dyskursie politycznym, sposobów wyrażania emocji i wartościowania w tekstach artystycznych oraz w socjolekcie młodzieży szkolnej i studenckiej.

Szczególnie bliski jest dr Beacie Burskiej-Ratajczyk, dynamicznie zmieniający się pod wpływem polszczyzny ogólnej, język używany w środowiskach wiejskich. Charakterystyce rozmaitych faktów językowych, m.in. zjawisk gramatycznych i leksykalnych, występujących w mowie mieszkańców wsi, poświęciła pracę magisterską i rozprawę doktorską oraz cykl artykułów z zakresu słownictwa, frazeologii oraz stylistyki gwarowej. Opracowania pokazują wpływ przeobrażeń społecznych, obyczajowych i politycznych na językowy oraz kulturowy kształt dzisiejszych gwar.

 

dr hab. Katarzyna Jachimowska
Katarzyna Jachimowska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1993. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 1997 r. na podstawie rozprawy pt. Tekst jako element komunikatu telewizyjnego, która została opublikowana w skróconej wersji w 2005 r. Promotorem pracy był prof. dr hab. Kazimierz Michalewski. Przez pięć lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w liceum i gimnazjum.

Od roku 2002 pracuje w Katedrze/Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ na stanowisku adiunkta, prowadząc zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej języka polskiego, leksykologii i leksykografii, praktycznej stylistyki, kultury języka polskiego, kultury żywego słowa, emisji głosu, analizy tekstu, a także wykłady, konwersatoria i zajęcia specjalistyczne poświęcone rozwojowi mowy dziecka i dydaktyce postępowania logopedycznego. Posiada tytuł logopedy dyplomowanego, który otrzymała po ukończeniu dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie logopedii, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski na Wydziale Polonistyki. Była koordynatorem warsztatów polskiego języka migowego, prowadzonych w latach 2008-2011 na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów polonistyki w ramach współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.
W kwietniu 2014 r. obroniła kolokwium habilitacyjne pt. „Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu”.

Dotychczasowe zainteresowania dr Jachimowskiej, które znajdują wyraz w prowadzonych przez nią zajęciach oraz publikowanych w kraju i za granicą artykułach, skupiają się głównie wokół lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, logopedii, nowych mediów, w mniejszym zakresie zaś dotyczą zagadnień z zakresu komparatystyki, onomastyki i glottodydaktyki.

 

dr Katarzyna Burska
Jest absolwentką stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła dwie specjalizacje: edytorstwo i pragmalingwistykę. Pracę magisterską „Kontaminacje leksykalne we współczesnych tekstach medialnych” obroniła w 2010 r., co roku otrzymywała listy gratulacyjne Rektora UŁ, a za dokonania na studiach Senat UŁ przyznał jej medal „Za chlubne studia”. W październiku 2014 r. obroniła przygotowywaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Barbary Kudry rozprawę doktorską pt. „Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie. Struktura – semantyka – pragmatyka”. W 2014 r. otrzymała nagrodę naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 w obszarze Nauk Humanistycznych w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ.

Aktywnie angażuje się w działalność w kołach naukowych, pełniąc funkcje w zarządach Studencko-Doktoranckiego Dziennikarskiego Koła Naukowego, Koła Naukowego Dziennikarstwa Sportowego i Koła Naukowego Językoznawców oraz będąc członkiem Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego. Jest sekretarzem Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Chętnie zajmuje się działalnością organizacyjną, była sekretarzem kilku konferencji naukowych, prowadzi zajęcia w ramach Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci oraz warsztaty dziennikarskie dla uczniów. Wzięła udział w międzynarodowym projekcie podcastów dla studentów z zagranicy student.stories realizowanym na Uniwersytecie w Augsburgu oraz w projekcie badawczym „Łódź dziennikarska”.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka współczesnych mediów i reklamy, słownictwa sportowego oraz kreatywności leksykalnej. Bliskie są jej także zagadnienia kultury języka, praktyczne umiejętności w zakresie poprawności językowej wykorzystuje, zajmując się korektą i redakcją artykułów do wydawanego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Magazynu Łódzkich Studentów „Presstige”,  wydawanego przez Koło Naukowego Dziennikarstwa Sportowego UŁ dwumiesięcznika „KDS Magazyn” oraz tekstów publikowanych na sportowych portalach internetowych.

 

 

dr Bartłomiej Cieśla
Doktor Bartłomiej Cieśla ukończył filologię polską w roku 2009. Pracę magisterską, dotyczącą cech językowych tekstów publikowanych na łamach łódzkiego tygodnika „Wolna Myśl – Wolne Żarty”, napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Michalewskiego. Monografia wyróżniona została w konkursie na najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa polonistycznego ukończoną na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem dwóch specjalizacji: nauczycielskiej i edytorskiej. W okresie studiów pracował w „Gazecie Wyborczej” na stanowisku korektora językowego, współpracował też z mediami studenckimi, m.in. portalem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i magazynem „płyń Pod Prąd”.

Zaraz po skończeniu studiów zatrudniony został w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego UŁ i przyjęty na studia doktoranckie. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy językoznawczej „Łódzkie czasopisma humorystyczne w okresie międzywojnia”. Promotorem był prof. Kazimierz Michalewski.

Prowadzi zajęcia głównie o profilu językoznawczym: gramatykę opisową języka polskiego (fonetykę, fonologię, morfologię i składnię), kulturę języka polskiego, leksykologię i leksykografię, praktyczną stylistykę, język i tekst w środkach masowego przekazu, redagowanie tekstów wystąpień publicznych i sztukę negocjowania. Aktualnie pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Językoznawców.

Zainteresowania naukowe doktora Bartłomiej Cieśli koncentrują się wokół zagadnień poprawności językowej, genologii lingwistycznej i stylistyki.

 

dr Elwira Olejniczak
Doktor nauk humanistycznych (czerwiec 2011 r.), absolwentka stacjonarnych studiów magisterskich z filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.

Od lutego 2008 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry/Zakładu Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Kierunkowy opiekun praktyk studenckich na specjalizacji komunikowanie publiczne oraz opiekun Koła Naukowego Językoznawców.

Dr E. Olejniczak jest finalistką zawodów centralnych XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, laureatką wojewódzkiego konkursu mickiewiczowskiego oraz konkursu o twórczości Wyspiańskiego pt. Teatr mój widzę ogromny…. Ukończyła Studium Dziennikarskie, Akademię Europejską oraz podyplomowe studium Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Podczas studiów polonistycznych zdobyła uprawnienia zawodowe z trzech specjalizacji – edytorstwa, kodów komunikacji społecznej i specjalizacji pedagogicznej. Na kulturoznawstwie studiowała filmoznawstwo i wiedzę o mediach. Przyznano jej medal Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Za chlubne studia, za wyniki w nauce kilkakrotnie otrzymała też Listy Gratulacyjne Rektora.

Podnosząc kwalifikacje, dr Elwira Olejniczak uczestniczyła m.in. w następujących szkoleniach: Zarządzanie czasem, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
a także w warsztatach dydaktycznych, warsztatach twórczego myślenia i abecadła sukcesu. Ukończyła kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych. Odbyła 70-godzinne szkolenie nt. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu województwa łódzkiego realizowane przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Ma za sobą staże i praktyki, m.in.: w Departamencie Filmu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Departamencie Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, praktyki edytorskie w Redakcji Historii Kultury i Myśli Współczesnej Państwowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie. Jako opiekun gości zagranicznych kilkakrotnie współpracowała z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE w Łodzi. W ramach wymiany studenckiej dwukrotnie wakacje spędziła w USA.

W czerwcu 2011 roku obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Barbary Kudry nt. Obraz Łodzi w reportażach z tygodnika „Odgłosy” 1958-1992. Za pracę dr Elwira Olejniczak otrzymała nagrodę naukową JM Rektora UŁ. Rozprawa została także uznana za najlepszą dysertację doktorską tematycznie związaną z województwem łódzkim i nagrodzona w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dr Elwira Olejniczak interesuje się komunikacją społeczną, gatunkami dziennikarskimi, perswazyjnością dyskursu medialnego, kreatywnością językową, polityką kulturalną. Jej pasją są podróże, pływanie, tenis ziemny oraz taniec. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych.

 

dr Izabela Różycka
Dr Izabela Różycka ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską dotyczącą kształtowania się polskich nazw osobowych napisała pod kierunkiem prof. Anny Strokowskiej. Pełniła funkcję kierownika Zawodowych Studiów Filologii Polskiej oraz Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej dla Polonistów.

Zainteresowania naukowe dr Izabeli Różyckiej obejmują zagadnienia onomastyczne (w ujęciu diachronicznym i synchronicznym), słowotwórstwo i semantykę czasownika oraz problemy kultury języka polskiego.

 

dr Katarzyna Sitkowska
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów ukończyła dwie specjalizacje: pedagogiczną i teatrologiczną. Pracę magisterską z językoznawstwa, dotyczącą poezji Janusza Słowikowskiego, napisała pod kierunkiem prof. Kazimierza Michalewskiego. Wyróżnienia za tę pracę – nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, dyplom finalisty Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego oraz dyplom za najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa polonistycznego ukończoną w Uniwersytecie Łódzkim w 2005 roku powiększyły zbiór przyznanych jej nagród i wyróżnień, wśród których ważne miejsca zajmują medal Za chlubne studia, stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz listy gratulacyjne Rektora UŁ.

Od 2005 roku była słuchaczką studium doktoranckiego, od marca 2007 roku pracowała na etacie asystenta. Obok pracy dydaktycznej zajmuje się też działalnością na rzecz Katedry i Wydziału. Pełniła funkcję skarbnika Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, była sekretarzem konferencji Język w marketingu; od stycznia 2009 roku przejęła obowiązki koordynatora ds. ECTS dla filologii polskiej.

Pod opieką prof. Barbary Kudry przygotowała rozprawę doktorską pt. Słowo w komunikacji telewizyjnej. Układy nadawczo-odbiorcze. Język w mediach znajduje się więc w centrum jej zainteresowań, ale już od czasu studiów magisterskich publikuje prace związane także z onomastyką, pragmalingwistyką, kulturą języka.

Adiustuje Informator chemika kolorysty, ale zdarza się też, że tworzy własne teksty: od wierszyków i piosenek dla przyjaciół po nagradzane poważniejsze próby poetyckie.

 

dr Anna Sokół-Klein
Doktor Anna Sokół-Klein ukończyła filologię polską w czerwcu 2008 roku (specjalizacja nauczycielska i glottodydaktyczna). Praca magisterska („Między perswazją a manipulacją. Analiza językowa czasopisma Wróżka”), napisana pod kierunkiem prof. Barbary Kudry, została uhonorowana dyplomem od Dziekana Wydziału Filologicznego i uznana za najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa. Zaraz po skończeniu studiów, w 2008 roku, została pracownikiem Katedry Współczesnego Języka Polskiego i studentką studiów doktoranckich. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. B. Kudry, „Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu”.

W czasie studiów prowadziła bardzo aktywne życie naukowe. Pracowała w dwóch kołach naukowych (m.in. Dziennikarskie Koło Naukowe), w 2006 r. otrzymała List Gratulacyjny Rektora UŁ, a w 2008 r. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Została również laureatem uczelnianym UŁ konkursu Primus Inter Pares 2008.

Od początku studiów brała udział w wielu konferencjach: początkowo jako słuchacz, a od czwartego roku z własnymi odczytami. Ma za sobą także uczestnictwo w projektach międzynarodowych – do najważniejszych należy udział w międzynarodowej konferencji Imagine Europe, co zaowocowało kolejnym etapem: uczestnictwem w konferencji odbywającej się w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Ukończyła wiele kursów nie tylko związanych z naukami humanistycznymi, m.in. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Zarządzanie czasem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 70-godzinne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw akademickich przeprowadzone (w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu Województwa Łódzkiego) przez SWSzPiZ w Łodzi czy staż w Departamencie Bankowości Elektronicznej BRE Banku, w mBanku w Dziale Komunikacji i Zarządzania Marką. Była także statystką w kilku reklamach telewizyjnych.

Pisuje do serwisu informatycznego www.wiadomosci24.pl, jest aktywna na forach naukowych. Zna język angielski, rosyjski i pogłębia znajomość języka chorwackiego. Brała także udział w warsztatach z języka migowego. Obecnie pełni funkcję opiekuna praktyk na specjalizacji komunikowanie publiczne oraz jest w zespole redakcyjnym Poradni językowej.

W centrum jej zainteresowań jest pragmalingwistyka, komunikacja społeczna, glottodydaktyka (prowadziła lektorat z języka polskiego w Państwowym Uniwersytecie Smoleńskim w Rosji) oraz kreatywność językowa.

 

dr Agnieszka Wierzbicka
Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymując w 1997 r. tytuł magistra filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska). W tym samym roku rozpoczęła dzienne studia doktoranckie w Katedrze Dialektologii Polskiej pod opieką dra hab. prof. UŁ Stanisława Gogolewskiego. W trakcie ich trwania (1997-2002) brała udział w badaniach naukowych, m.in. w międzynarodowym grancie Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Lancasterze Practical Applications in Language Corpora (PALP) kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk oraz zbieraniu materiałów do Atlasu Gwar Polskich pod kierunkiem prof. dra hab. Karola Dejny. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego otrzymała w 2002 roku za pracę Nazwy roślin w gwarach kujawskich.

W latach 2002-2007 dr Agnieszka Wierzbicka zatrudniona była jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), w Katedrze Językoznawstwa. Od października 2006 r. pracuje na Uniwersytecie Łódzkim — pierwszy rok w Międzywydziałowym Zakładzie Nowych Mediów i Nauczania na Odległość, a obecnie w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Prowadzi zajęcia z: gramatyki opisowej, kultury języka, stylistyki, wykorzystania technologii i mediów w edukacji.

Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Wierzbickiej dotyczą komunikacji medialnej, kultury języka polskiego, semantyki oraz kształcenia zdalnego (e-learning).

Inne informacje: