Kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego

dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1992. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1997 r., po czteroletnich studiach doktoranckich UŁ, na podstawie rozprawy pt. Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich, napisanej pod kierunkiem naukowym profesora Kazimierza Michalewskiego. W roku 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura  – spójność – funkcjonalność (Łódź 2010). Od roku 1997 pracuje w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego UŁ na stanowisku adiunkta, a od 2011 roku na stanowisku profesora UŁ, prowadząc zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka polskiego, leksykologii i leksykografii, stylistyki, teorii i analizy tekstu,  a także wykłady, konwersatoria, zajęcia specjalistyczne i specjalizacyjne poświęcone niewerbalnym środkom komunikacji,  językowym, tekstowym i pragmatycznym aspektom komunikowania politycznego i komunikowania w mediach, aksjologii, komunikacji społecznej. Prowadziła również wykłady o współczesnym polskim dyskursie medialnym na uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy, a także uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i dydaktycznych organizowanych
w kraju i za granicą. Jest promotorką kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich na kierunkach filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Do 2014 r. wypromowała jednego doktora oraz brała udział jako recenzent w dwu przewodach doktorskich oraz, jako członkini komisji, w przewodzie habilitacyjnym.

Dotychczasowe zainteresowania naukowe Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz, które mają odzwierciedlenie
w prowadzonych przeze nią zajęciach oraz opublikowanych w kraju i za granicą artykułach i monografiach, skupiają się głównie wokół lingwistyki tekstu, pragmatyki językowej oraz językowo-komunikacyjnych uwarunkowań dyskursu politycznego i medialnego. Jej publikacje i wystąpienia naukowe dotyczyły m.in. spójności i  funkcjonalności tekstów (użytkowych, medialnych, artystycznych), niewerbalnych aspektów komunikacji, stereotypów językowo-kulturowych, grzeczności językowej
w mediach, gatunkowych, stylistycznych i pragmatycznych cech różnych typów komunikatów, m.in. podań, konferencji prasowych, blogów politycznych, komentarzy sportowych, wiadomości internetowych, SMS-ów, a także gatunków medialnych oraz aktów grzecznościowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Od 2013 roku Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz pełni funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UŁ.
Jest także  członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz redaktorem czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica.


Pracownicy


dr hab. Beata Burska-Ratajczyk
Dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt  w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Łodzi.

Jej zainteresowania badawcze obejmują różne odmiany i style współczesnej polszczyzny, zagadnieniom tym poświeciła kilkanaście artykułów. Opublikowane prace dotyczą: onomastyki literackiej, badań nad językowym obrazem świata, a także realizacji funkcji perswazyjnej w języku reklam, w dyskursie politycznym, sposobów wyrażania emocji i wartościowania w tekstach artystycznych oraz w socjolekcie młodzieży szkolnej i studenckiej.

Szczególnie bliski jest dr Beacie Burskiej-Ratajczyk, dynamicznie zmieniający się pod wpływem polszczyzny ogólnej, język używany w środowiskach wiejskich. Charakterystyce rozmaitych faktów językowych, m.in. zjawisk gramatycznych i leksykalnych, występujących w mowie mieszkańców wsi, poświęciła pracę magisterską i rozprawę doktorską oraz cykl artykułów z zakresu słownictwa, frazeologii oraz stylistyki gwarowej. Opracowania pokazują wpływ przeobrażeń społecznych, obyczajowych
i politycznych na językowy oraz kulturowy kształt dzisiejszych gwar.


dr hab. prof. UŁ Katarzyna Jachimowska
Katarzyna Jachimowska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1993. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 1997 r. na podstawie rozprawy pt. Tekst jako element komunikatu telewizyjnego, która została opublikowana w skróconej wersji w 2005 r. Promotorem pracy był prof. dr hab. Kazimierz Michalewski. Przez pięć lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w liceum i gimnazjum.

Od roku 2002 pracuje w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego UŁ na stanowisku adiunkta, prowadząc zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej języka polskiego, leksykologii i leksykografii, praktycznej stylistyki, kultury języka polskiego, kultury żywego słowa, emisji głosu, analizy tekstu, a także wykłady, konwersatoria i zajęcia specjalistyczne poświęcone rozwojowi mowy dziecka i dydaktyce postępowania logopedycznego. Posiada tytuł logopedy dyplomowanego, który otrzymała po ukończeniu dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie logopedii, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski na Wydziale Polonistyki. Była koordynatorem warsztatów polskiego języka migowego, prowadzonych
w latach 2008-2011 na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów polonistyki w ramach współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.
W kwietniu 2014 r. obroniła kolokwium habilitacyjne pt. „Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu”.

Dotychczasowe zainteresowania dr Jachimowskiej, które znajdują wyraz w prowadzonych przez nią zajęciach oraz publikowanych w kraju i za granicą artykułach, skupiają się głównie wokół lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, logopedii, nowych mediów, w mniejszym zakresie zaś dotyczą zagadnień z zakresu komparatystyki, onomastyki i glottodydaktyki.


dr hab. prof. UŁ Agnieszka Wierzbicka
Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymując w 1997 r. tytuł magistra filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska). W tym samym roku rozpoczęła dzienne studia doktoranckie w Katedrze Dialektologii Polskiej pod opieką dra hab. prof. UŁ Stanisława Gogolewskiego. W trakcie ich trwania (1997-2002) brała udział w badaniach naukowych, m.in. w międzynarodowym grancie Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Lancasterze Practical Applications in Language Corpora (PALP) kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk oraz zbieraniu materiałów do Atlasu Gwar Polskich pod kierunkiem prof. dra hab. Karola Dejny. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego otrzymała w 2002 roku za pracę Nazwy roślin w gwarach kujawskich.

W latach 2002-2007 dr Agnieszka Wierzbicka zatrudniona była jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
w Katedrze Językoznawstwa. Od października 2006 r. pracuje na Uniwersytecie Łódzkim — pierwszy rok
w Międzywydziałowym Zakładzie Nowych Mediów i Nauczania na Odległość, a obecnie w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Prowadzi zajęcia z: gramatyki opisowej, kultury języka, stylistyki, wykorzystania technologii i mediów w edukacji. Od roku akademickiego 2014/2015 prowadzi także seminaria licencjackie dla studentów filologii polskiej.

Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Wierzbickiej dotyczą komunikacji medialnej, kultury języka polskiego, semantyki oraz kształcenia zdalnego (e-learning).

Inne informacje:

 


dr Katarzyna Burska
Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła dwie specjalizacje: edytorstwo i pragmalingwistykę. Pracę magisterską „Kontaminacje leksykalne we współczesnych tekstach medialnych” obroniła w 2010 r., co roku otrzymywała listy gratulacyjne Rektora UŁ, a za dokonania na studiach Senat UŁ przyznał jej medal „Za chlubne studia”. W październiku 2014 r. obroniła przygotowywaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Barbary Kudry rozprawę doktorską pt. „Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie. Struktura – semantyka – pragmatyka”. W 2014 r. otrzymała nagrodę naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 w obszarze Nauk Humanistycznych w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ.

Podczas studiów aktywnie angażowała się w działalność w kołach naukowych, pełniąc funkcje w zarządach Studencko-Doktoranckiego Dziennikarskiego Koła Naukowego, Koła Naukowego Dziennikarstwa Sportowego i Koła Naukowego Językoznawców oraz będąc członkiem Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego. Jest sekretarzem Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Językoznawców.

Chętnie zajmuje się działalnością organizacyjną, była sekretarzem kilku konferencji naukowych, prowadzi zajęcia w ramach Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci oraz warsztaty dziennikarskie dla uczniów. Wzięła udział w międzynarodowym projekcie podcastów dla studentów z zagranicy student.stories realizowanym na Uniwersytecie w Augsburgu oraz w projekcie badawczym „Łódź dziennikarska”.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka współczesnych mediów i reklamy, słownictwa sportowego oraz kreatywności leksykalnej. Bliskie są jej także zagadnienia kultury języka, praktyczne umiejętności w zakresie poprawności językowej wykorzystuje, zajmując się korektą i redakcją tekstów zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo.

 


dr Bartłomiej Cieśla

Absolwent filologii polskiej, adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską, dotyczącą cech językowych tekstów publikowanych na łamach łódzkiego tygodnika „Wolna Myśl – Wolne Żarty” obronił w roku 2009. Monografia wyróżniona została w konkursie na najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa polonistycznego ukończoną na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem dwóch specjalizacji: nauczycielskiej i edytorskiej. W okresie studiów pracował w „Gazecie Wyborczej” na stanowisku korektora językowego, współpracował też z mediami studenckimi. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy językoznawczej „Łódzkie czasopisma humorystyczne w okresie międzywojnia” napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Michalewskiego.

Prowadzi zajęcia o profilu językoznawczym, m.in. kulturę języka polskiego, stylistykę, warsztaty interpunkcyjne i gramatykę opisową, wykłady też przedmioty dotyczące komunikacji społecznej w ramach specjalizacji Komunikowanie publiczne kierowanej do studentów polonistyki. Stale współpracuje z internetową Poradnią Językową UŁ, udzielając wskazówek językowych i edytorskich. Autor monografii dotyczącej oryginalnych zabiegów słownych w łódzkiej prasie humorystycznej i współautor podręcznika dotyczącego kreatywności słownej w reklamie. Jest redaktorem naukowym trzech książek poświęconych kreatywności językowej. Wiedzę teoretyczną z wielkim zamiłowaniem przenosi na grunt konkretnych projektów redaktorskich i copywriterskich. Zainteresowania naukowe doktora Bartłomieja Cieśli koncentrują się wokół zagadnień poprawności językowej, genologii lingwistycznej i stylistyki.

 


dr Elwira Olejniczak

Absolwentka stacjonarnych studiów magisterskich z filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.

Od lutego 2008 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Pełni funkcję wydziałowego opiekuna studentów II roku polonistyki oraz kierunkowego opiekuna praktyk studenckich na specjalizacji komunikowanie publiczne. Jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Była też pierwszym opiekun Koła Naukowego Językoznawców oraz prowadziła wiele zajęć w ramach Uniwersytetu Zawsze Otwartego.

Ukończyła Międzynarodowe Studium Dziennikarskie, Akademię Europejską oraz podyplomowe studium Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W 2015 roku na Politechnice Łódzkiej obroniła pracę dyplomową z Grafiki komputerowej i technik multimedialnych.

Podczas studiów polonistycznych zdobyła uprawnienia zawodowe z trzech specjalizacji – edytorstwa, kodów komunikacji społecznej i specjalizacji pedagogicznej. Na kulturoznawstwie studiowała filmoznawstwo i wiedzę o mediach. Przyznano jej medal Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Za chlubne studia, za wyniki w nauce kilkakrotnie otrzymała też Listy Gratulacyjne Rektora.

Podnosząc kwalifikacje, dr Elwira Olejniczak uczestniczyła w wielu szkoleniach m.in.: Zarządzanie czasem, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, a także w warsztatach dydaktycznych, warsztatach twórczego myślenia i abecadła sukcesu. Ukończyła kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych, a także kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w systemie e-learningowym.

Dr E. Olejniczak ma za sobą staże i praktyki w Departamencie Filmu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Departamencie Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, praktyki edytorskie w Redakcji Historii Kultury i Myśli Współczesnej Państwowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie. Jako opiekun gości zagranicznych kilkakrotnie współpracowała z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE w Łodzi. W ramach wymiany studenckiej dwukrotnie wakacje spędziła w USA.

W czerwcu 2011 roku obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Barbary Kudry nt. Obraz Łodzi w reportażach z tygodnika „Odgłosy” 1958-1992. Za pracę dr Elwira Olejniczak otrzymała nagrodę naukową JM Rektora UŁ. Rozprawa została także uznana za najlepszą dysertację doktorską tematycznie związaną z województwem łódzkim i nagrodzona w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego. W grudniu 2015 roku w uczelnianym Dyktandzie zimowym zajęła I miejsce w grupie pracowników naukowych UŁ.

Dr Elwira Olejniczak interesuje się komunikacją społeczną, gatunkami dziennikarskimi, perswazyjnością dyskursu medialnego, kreatywnością językową oraz dyskursem prawniczym. Wygłosiła referaty na kilkunastu konferencjach, jest autorką monografii oraz kilkunastu artykułów naukowych.

 


dr Anna Sokół-Klein

Anna Sokół-Klein ukończyła filologię polską w czerwcu 2008 roku (specjalizacja nauczycielska i glottodydaktyczna). Praca magisterska („Między perswazją a manipulacją. Analiza językowa czasopisma Wróżka”), napisana pod kierunkiem prof. Barbary Kudry, została uhonorowana dyplomem od Dziekana Wydziału Filologicznego i uznana za najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa. Zaraz po skończeniu studiów, w 2008 roku, została pracownikiem Katedry Współczesnego Języka Polskiego i studentką studiów doktoranckich. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. B. Kudry, „Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu”. W 2016 r. ukończyła Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Programu Kultura Rozwoju w wymiarze 50 godzin w Łodzi, który dał jej uprawnienia do pracy w zawodzie trenera przy realizacji szkoleń i warsztatów.

W czasie studiów prowadziła bardzo aktywne życie naukowe. Pracowała w dwóch kołach naukowych (m.in. Dziennikarskie Koło Naukowe), w 2006 r. otrzymała List Gratulacyjny Rektora UŁ, a w 2008 r. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Została również laureatem uczelnianym UŁ konkursu Primus Inter Pares 2008.

Od początku studiów brała udział w wielu konferencjach: początkowo jako słuchacz, a od czwartego roku z własnymi odczytami. Ma za sobą także uczestnictwo w projektach międzynarodowych – do najważniejszych należy udział w międzynarodowej konferencji Imagine Europe, co zaowocowało kolejnym etapem: uczestnictwem w konferencji odbywającej się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W ramach umowy pomiędzy Państwowym Uniwersytetem Smoleńskim a Uniwersytetem Łódzkim prowadziła w Rosji lektorat z języka polskiego dla studentów rosyjskich.

Ukończyła wiele kursów nie tylko związanych z naukami humanistycznymi, m.in. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Zarządzanie czasem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 70-godzinne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw akademickich przeprowadzone (w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu Województwa Łódzkiego) przez SWSzPiZ w Łodzi czy staż w Departamencie Bankowości Elektronicznej BRE Banku, w mBanku w Dziale Komunikacji i Zarządzania Marką.

W czasach studenckich pracowała jako statystka w kilku reklamach telewizyjnych. Zdobytą wiedzę praktyczną przekazuje studentom na zajęciach z konstruowania przekazu reklamowego.

Pisywała do serwisu informatycznego www.wiadomosci24.pl, pracowała zespole redakcyjnym Poradni językowej. Zna język angielski i rosyjski.

W centrum jej zainteresowań jest pragmalingwistyka, komunikacja społeczna, glottodydaktyka oraz kreatywność językowa.

 


dr Beata Kacperska

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Medialne rozmowy ze sportowcami – analiza językowokomunikacyjna” przygotowaną pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz obroniła w czerwcu 2018 roku. W czasie studiów ukończyła dwie specjalizacje: edytorstwo tekstów literackich i użytkowych oraz podstawy grafiki komputerowej, a nabyte umiejętności wykorzystuje obecnie, zajmując się składem i łamaniem publikacji naukowych. Za wyniki w nauce dwukrotnie otrzymała listy gratulacyjne Rektora UŁ.

Od października 2018 roku słuchaczka studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ, a od marca 2020 roku asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień mediolingwistycznych, genologicznych oraz pragmalingwistycznych. Jest autorką wystąpień i artykułów naukowych dotyczących m.in. komunikacji językowej w nowych mediach, kreatywności językowej oraz leksyki internetowej. Aktywnie angażuje się w działalność Koła Naukowego Językoznawców UŁ, w którym od 2019 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej.

Pasjonuje się sportem, zwłaszcza siatkówką. Swoje zamiłowania rozwija w działalności zawodowej – jako studentka rozpoczęła współpracę z internetowymi mediami zarówno o zasięgu lokalnym (TuŁódź.pl), jak i ogólnopolskim (Wirtualna Polska), w których zajmuje się tworzeniem materiałów dziennikarskich dotyczących wydarzeń sportowych.

 


dr Aleksandra Kujawiak

Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych – logopedia medialna z logopedią ogólną na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. Językowa kreacja bohaterów literackich w powieści Marka Krajewskiego „Głowa Minotaura”, napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz, obroniła w czerwcu 2014 roku. W trakcie studiów co roku otrzymywała listy gratulacyjne Rektora UŁ. Ukończyła specjalizacje: nauczycielską i logopedyczną, a zdobytą wiedzę miała okazję zastosować w praktyce, pracując jako nauczyciel języka polskiego.

Od października 2018 roku jest słuchaczką studiów doktoranckich, a od września 2019 roku – pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Zainteresowania badawcze Aleksandry Kujawiak obejmują zagadnienia związane z dyskursem medialnym i politycznym, a także onomastyką i marketingiem, co znajduje wyraz w prowadzonych przez nią zajęciach w ramach specjalizacji komunikowanie publiczne oraz tematyce podejmowanych badań. Jej dotychczasowe publikacje i wystąpienia konferencyjne dotyczyły m.in. środków językowych w dyskursie prasowym, nazw blogów parentingowych, czarnego humoru w mediach społecznościowych, socjolektu zawodników mieszanych sztuk walki.

Od października 2019 roku pełni funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Językoznawców UŁ.

 Emerytowani pracownicy ZWJP

dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra
Dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra była kierownikiem Zakładu Współczesnego Języka Polskiego w latach 2012-2018. Doktorat (promotor: prof. Witold Śmiech) obroniła w 1987 roku; dotyczył wpływu przedrostków na łączliwość składniową czasowników ruchu. W roku 2002 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy dotyczącej kreatywności leksykalnej w dyskursie politycznym w prasie lat 80. i 90. XX wieku.

Jest członkiem językoznawczych towarzystw naukowych, w których pełniła różne funkcje. W roku 2003 otrzymała nagrodę ministra za osiągnięcia naukowe. Publikuje w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe dr hab. Barbary Kudry koncentrują się wokół badań nad czasownikiem polskim, słowotwórstwem (w tym teorią grafosłowotwórstwa), językiem w mediach i dyskursie politycznym. Badania dotyczą zarówno zagadnień systemowych, jak i pragmatyki językowej.

 


dr Izabela Różycka
Dr Izabela Różycka ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską dotyczącą kształtowania się polskich nazw osobowych napisała pod kierunkiem prof. Anny Strokowskiej. Pełniła funkcję kierownika Zawodowych Studiów Filologii Polskiej oraz Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej dla Polonistów.

Zainteresowania naukowe dr Izabeli Różyckiej obejmują zagadnienia onomastyczne (w ujęciu diachronicznym i synchronicznym), słowotwórstwo i semantykę czasownika oraz problemy kultury języka polskiego.