Geneza słowa Letnisko?

Wyraz ten ma dwa znaczenia: 1) miejsce, miejscowość, gdzie spędza się lato, 2) letni pobyt poza miastem w celach wypoczynkowych. Oba wskazują, że wyraz ten powstał od rzeczownika lato lub przymiotnika letni.

Izabela Różycka