Czy słowo ” haniebny ” jest obrazliwe?

Przymiotnik haniebny jest bez wątpienia słowem, które służy negatywnemu wartościowaniu. Może być obraźliwy, jeśli przez obrazę rozumieć działanie mające na celu sprawienie komuś dużej przykrości. Słowo to może też negować bądź umniejszać wartość osoby lub podjętych przez nią czynności. Jednoznaczna pragmatyczna ocena wyrazów wymagałaby jednak przytaczania ich w konkretnym kontekście.

Bartłomiej Cieśla