Jak należy pisać: Katedra Oliwska czy katedra oliwska; puszcza białowieska czy Puszcza Białowieska; Lasy Mirachowskie czy Lasy Mirachowskie?

W pytaniu pojawiają się dwa rodzaje nazw. Pierwszy przykład dotyczy budynku sakralnego. Nie jest to jednak nazwa własna tego obiektu, lecz określenie opisowe, obowiązuje zatem pisownia małymi literami: katedra oliwska. Kolejne dwa przykłady odnoszą się do nazw geograficznych. Zgodnie z regułą głoszącą, że wszystkie człony wielowyrazowych nazw geograficznych składających się z rzeczownika i przymiotnika piszemy wielkimi literami, poprawne formy zapisu to Puszcza Białowieska i Lasy Mirachowskie.

Katarzyna Burska