Kim bądź czym jest OSOBA? ,a także
-OSOBA PRAWNA?
-OSOBA FIZYCZNA?

Aby sprawdzić znaczenie słów, najlepiej zapoznać się z ich definicjami słownikowymi. Poniżej przytaczam znaczenia wspomnianych wyrazów za „Słownikiem języka polskiego PWN”:

– osoba 1. 'jednostka ludzka’; 2. 'kategoria gramatyczna czasowników wskazująca na to, w jaki sposób jest zaangażowany w przekazanie informacji wykonawca czynności oznaczanej przez czasownik, lub też kto doświadcza stanu określanego przez czasownik’, 3. 'postać występująca w utworze literackim’;

– osoba prawna 'jednostka organizacyjna powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego’;

– osoba fizyczna ’ wobec prawa: każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci’.

Oczywiście na gruncie specjalistycznym, np. nauk prawnych, terminy te mogą nabierać bardziej szczegółowego, precyzyjnego znaczenia.

Katarzyna Burska