Szanowni Państwo, czy w polskiej ortografii przyjęte zostały zasady pisowni słów / nazw: internet vs. Internet oraz Sieć (jako synonim internetu)?
Z poważaniem,
Agnieszka N. Kowalska

Polska norma ortograficzna zawiera rozstrzygnięcie dotyczące pisowni pierwszego z wymienionych przez Panią wyrazów. W Wielkim słowniku ortograficznym pod red. E. Polańskiego (2016) czytamy: Internet (globalna sieć komputerowa); internet (samodzielna sieć lub fragment Internetu). Jak widać, pisownia zależy tu od zakresu odniesienia tego wyrazu, chociaż wyznaczenie tego zakresu jest chyba w wielu kontekstach dość trudne. Brak natomiast ustaleń co do pisowni tego wyrazu w znaczeniu, które pojawia się obecnie bardzo często, tzn. nazwy pewnego typu medium, środka przekazu, np. radio, telewizja i ???. Jeśli chcielibyśmy być konsekwentni, w tym znaczeniu należałoby ten wyraz pisać małą literą.

Drugi z wyrazów, o których pisownię Pani pyta, zawsze jest pisany małą literą, ale żaden ze słowników nie definiuje go jako synonimu Internetu. Najbliższa treściowo definicja to: 'zespół wielu oddalonych od siebie komputerów, urządzeń peryferyjnych, a także urządzeń o specjalnych funkcjach, połączonych liniami transmisji danych’. Zatem dla zapisania podanego przez Panią znaczenia reguły ortograficznej brak. Można przyjąć, że w takim przypadku powinniśmy stosować tę samą zasadę, która odnosi się do wyrazu Internet.

Problemy, które tutaj się pojawiają, wyraźnie pokazują, że potrzebne byłoby nowe rozstrzygnięcie dotyczące pisowni tego typu wyrazów, odpowiadające ich współczesnym znaczeniom i w miarę możliwości jednoznaczne. Jest to zadanie dla Rady Języka Polskiego.

Izabela Różycka