Czy istnieje skrót od tytułu doktora obojga praw?

Tytuł doktor obojga praw, oznaczający osobę posiadającą stopień naukowy doktora w zakresie prawa świeckiego i kościelnego jest tłumaczeniem łacińskiego wyrażenia Iuris Utriusque Doctor. I właśnie łacińska forma jest podstawą skrótu stosowanego czasem w piśmiennictwie, a mającego formę I.U.D.

Izabela Różycka