Proszę o podanie zasad i przykładów odmiany imion słowiańskim w transkrypcji angielskiej: np. Onufrii, Hennadii, Mykhailo, Mariia, Nataliia. Dziękuję bardzo Hanna Ptasznik

Przytoczone imiona, zapisywane zapewne w oryginale słowiańskimi alfabetami cyrylickimi, w tekstach pisanych po polsku powinny mieć postać zgodną z zasadami transkrypcji opracowanymi przez Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Nie zaleca się stosowania transkrypcji angielskiej do zapisywania rosyjskich, białoruskich, ukraińskich itd. nazw własnych i wyrazów pospolitych w tekstach pisanych w języku polskim. W związku z tym imiona te powinny występować w mianowniku jako: Onufrij, Giennadij, Mychajło, Marija, Natalija – i dopiero takie formy powinny podlegać odmianie. Pełen paradygmat prezentowałby się zatem następująco:

M. Onufrij, Giennadij, Mychajło, Marija, Natalija

D. Onufrija, Giennadija, Mychajła, Marii, Natalii

C. Onufrijowi, Giennadijowi, Mychajłowi, Marii, Natalii

B. Onufrija, Giennadija, Mychajła, Mariję, Nataliję

N. Onufrijem, Giennadijem, Mychajłem, Mariją, Nataliją

Ms. Onufriju, Giennadiju, Mychajle, Marii, Natalii

W. Onufriju!, Giennadiju!, Mychajło!, Marijo!, Natalijo!

Jeśli mamy do czynienia z tłumaczeniem urzędowym, to warto opierać się na zasadach zawartych w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Czytamy w niej: „Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument„. Wszystko zależy zatem od przeznaczenia danego tekstu.

Gdybyśmy chcieli jednak mimo wszystko wykorzystać transkrypcję angielską, to najpierw trzeba odnaleźć wiarygodne źródło z zasadami takiej transkrypcji (w poradni takimi kwestiami się nie zajmujemy), a dopiero potem – po ustaleniu formy mianownika (co nie jest takie oczywiste, bo choćby przywołane imię Hennadii funkcjonuje na stronach anglojęzycznych też w postaciach Hennadiy i Gennady) – można by odmienić podane imiona.

Katarzyna Burska, konsultacja – Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz