Czy uprawnione jest stwierdzeni ,że:
1. żona Wolniewicza, ujawniona w „Księdze wieczyste/Rep ” (zapis z 1935r/ z tytułu dziedziczenia po Jej rodzicach Walerii i Michała Zakrzewskich) jako WOLNIEWICZOWA (odmiana
nazwiska WOLNIEWICZ) określa,że jest kobietą
zamężną/ żoną Wolniewicza.
2. a, w związku z tym czy można przyjąć, że nazwisko wpisane w Jej akcie zgonu ( z 1959/”z ojca Zakrzewskiego Michała,matki Zakrzewskiej Walerii ) jako WOLNiEWICZ dotyczy tej samej osoby.

Warianty Wolniewicz i Wolniewiczowa mogą oznaczać tę samą osobę. Jak słusznie Pan zauważył, drugi z nich jest nazwą odmężowską utworzoną od właściwego nazwiska za pomocą sufiksu –owa (por. Nowakowa ‘żona Nowaka’ < Nowak, Rekowa ‘żona Reka’ < Rek). We wskazywanym przez Pana okresie w użyciu były z pewnością obie wersje, a o posłużeniu się jedną z nich mogły decydować arbitralna decyzja urzędnika lub kancelaryjny zwyczaj wypracowany w konkretnej placówce. Ostatecznie sprawę tę powinien rozstrzygnąć prawnik, biorąc pod uwagę dane pozajęzykowe.

Bartłomiej Cieśla